SZKOLENIE DODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM
I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

Dokumentacja / procedury
Podstawy oraz różnice zadań IOD względem RODO
Sprawozdanie DODO w praktyce

Szkolenie DODO | Czego się dowiesz na naszym szkoleniu?

Najważniejsze obowiązki spoczywające na administratorze danych, a wynikające z DODO.
W jaki sposób zarządzać ryzykiem w obszarze przetwarzania danych osobowych odbywającego się w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Jakie są różnice pomiędzy RODO, a DODO ‑ praca metodą porównawczą.
W jaki sposób zarządzać naruszeniami i jak dokumentować ich wystąpienie w zależności od przyjętego sposobu postępowania wobec występujących zdarzeń zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
W jakim zakresie w praktyczny można wykorzystać zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.).
Jak wdrożyć dokumentację z zakresu tzw. odpowiednich polityk ochrony danych w organizacji w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Poznasz praktyczne aspekty tworzenia i aktualizacji takiej dokumentacji, a także w jaki sposób badać jej efektywność.

Szkolenie DODO | Dlaczego warto uczestniczyć?

graf-in Wykładowcy DODO

WIEDZA

Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych w organizacjach przetwarzających dane osobowe w oparciu o DODO (straże miejskie, prokuratury, sądy).
graf-in Proste i oczywiste DODO

PROSTOTA

Otrzymasz informacje, które wykorzystasz w praktyce Twojej pracy jako IOD w organizacjach przetwarzających dane osobowe w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. (DODO). Dodatkowo, wzbogacisz się o konkretne rozwiązania formalnoprawne jak polityki ochrony danych uwzględniające wymogi DODO oraz przykładowe check listy do wykorzystania w procesie monitorowania przestrzegania DODO.
graf-in Wsparcie DODO

WSPARCIE

Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, również to zadane w późniejszym terminie po szkoleniu. Zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że pewne aspekty mogą wymagać dodatkowych konsultacji ‑ zapewnimy Ci je.
graf-in Zaufanie Klientów DODO

ZAUFANIE

Nasze rozwiązania są doceniane przez setki jeśli nie tysiące jednostek realizujących zadania publiczne, a także przez organizacje sektora niepublicznego. Możesz nam zaufać w zakresie wypracowanych standardów, ponieważ są one wynikiem wieloletnich analiz dokonanych w   bezpieczeństwa informacji.

W ramach "Szkolenia DODO" otrzymasz:

 • wiedzę nt. szeroko pojętych obowiązków wynikających z DODO;
 • wiedzę oraz wzorzec nt. procesu monitorowania jak i sposobu wykonywania audytu w organizacji;
 • prezentację szkoleniową w postaci pliku PDF;
 • wsparcie poszkoleniowe prowadzącego szkolenie;
 • papierowy certyfikat ukończenia szkolenia (wysłany kurierem);
Szkolenie DODO

Szkolenie DODO | Agenda:

09:00 – 10:00 | MODUŁ I ‑ KODYFIKACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI
 1. Kodyfikacja w ramach szeroko rozumianej ochrony danych osobowych w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 2. Omówienie zmian ustawowych w kontekście Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 3. Relacja pomiędzy RODO a DODO.
 4. Podstawowe różnice na gruncie DODO względem RODO.

15 minut | Przerwa

10:15 – 11:30 | MODUŁ II ‑ ORGANIZACJA DOKUMENTACYJNA I PRAKTYCZNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM NA GRUNCIE DODO
 1. Prawa osób, których dane dotyczą w świetle DODO.
 2. Obowiązek informacyjny na gruncie DODO.
 3. Dokumentacja ochrony danych na podstawie DODO.
 4. Wykaz kategorii czynności przetwarzania ‑ omówienie jak praktycznie podejść do bieżącego nadzorowania wykazu czynności przetwarzania w jednostce.
 5. Upoważnienia do przetwarzania danych na gruncie DODO.
 6. Procedura reagowania na incydenty zgodnie z DODO.
 7. Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez administratora w czasie przetwarzania danych osobowych.

15 minut | Przerwa

11:45 – 13:00 | MODUŁ III ‑ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ZADANIAMI IOD
 1. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych w oparciu o DODO.
 2. Zadania Inspektora Ochrony danych w świetle DODO.
 3. Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania danych osobowych w kontekście praw i wolności osoby fizycznej, której dotyczy przetwarzanie.
 4. Wymogi dla podmiotów przetwarzających w zakresie DODO.
 5. Ocena skutków dla przetwarzania danych zgodnie z DODO.

Informacje organizacyjne
Szkolenia

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

Rodzaj szkolenia: wideokonferencja

​​​​​​​Metoda prowadzenia: szkolenie on‑line, studium przypadku

Forma zgłoszenia się na szkolenie: poprzez formularz do pobrania i jego odesłanie na adres: biuro@iso‑lex.pl

Koszt uczestnictwa: 500 zł brutto / 2 osoby z jednostki. Każda dodatkowa osoba z jednostki to 150 zł brutto. W przypadku braku podstawy do zwolnienia podatku VAT ‑ podane kwoty to kwoty netto.

Zadaj pytanie bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy:

KLAUZULA INFORMACYJNA