Regulamin szkoleń obowiązujący w ISO-LEX Sylwia Kochman

1 - Słownik pojęć użytych w Regulaminie

 1. Organizator lub ISO‑LEX Sylwia Kochman prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ISO‑LEX Sylwia Kochman, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP: 651‑165‑49‑06 oraz o nr regon: 241720845 z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 31 w Jastrzębiu‑Zdroju, 44‑335 Jastrzębie‑Zdrój.
 2. Organizacja ‑ przedsiębiorca/jednostka publiczna przystępująca do Szkolenia.
 3. Szkolenie ‑ szkolenie przeprowadzone w formie stacjonarnej i/lub wideokonferencji przez ISO‑LEX na rzecz Organizacji, pod warunkiem spełnienia przez Organizację i Uczestników warunków opisanych w Regulaminie.
 4. Wideokonferencja ‑ interaktywna komunikacja multimedialna realizowana za pośrednictwem dedykowanej platformy pozwalającej na przesyłanie obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami.
 5. Regulamin ‑ niniejszy Regulamin Szkoleń obowiązujący w ISO‑LEX.
 6. Uczestnik ‑ osoba biorąca udział w Szkoleniu.
 7. Dzień roboczy ‑ dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie ustawowo dni wolnych od pracy w rozumieniu prawa polskiego.

2 - Zasady organizacji Szkoleń

 1. Organizacja zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i stosowania się do jego postanowień. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu Organizacji lub Uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku wyrażenia przez Organizację zainteresowania Szkoleniem, ISO‑LEX prześle na wskazany przez Organizację adres poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy przeprowadzenia Szkolenia, który jednocześnie stanowi ofertę zawarcia umowy w sprawie organizacji Szkolenia.
 3. Koszt Szkolenia zawarty jest w kierowanym do Organizacji formularzu zgłoszeniowym.

 • Płatność za szkolenie nastąpi w terminie 7 dni (chyba, że Organizator i Organizacja ustaliły dłuższy termin zapłaty), na podstawie wystawionej faktury, po Szkoleniu.
 • W przypadku, gdy usługa nie może być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, ceny podawane w formularzu zgłoszeniowym są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
 • W przypadku, gdy usługa może być zwolniona z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia będącego elementem formularza zgłoszeniowego.

 1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Organizacji formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e‑mail wskazany przez Organizatora, stanowi zawarcie wiążącej umowy w przedmiocie organizacji przez ISO‑LEX Szkolenia (bez konieczności jej potwierdzania przez ISO‑LEX) i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty ceny za Szkolenie. W przypadku nieobecności Uczestnika na Szkoleniu, materiały szkoleniowe + szkolenie w formie e‑learningu zostaną udostępnione Uczestnikowi, po wskazaniu przez Organizację adresu poczty elektronicznej Uczestnika. Brak obecności Uczestnika na Szkoleniu nie zwalnia Organizacji z obowiązku zapłaty za Szkolenie.
 2. ISO‑LEX zastrzega, iż nie przyjmuje na Szkolenia Organizacji lub Uczestników, które/którzy współpracują bezpośrednio lub pośrednio z podmiotami lub są powiązane osobowo lub kapitałowo (w jakimkolwiek stopniu) z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec ISO‑LEX, w tym także w przypadku, gdy taki podmiot prowadzący działalność konkurencyjną (lub jego pracownik/współpracownik) sprawuje w Organizacji funkcję Inspektora Ochrony Danych. ISO‑LEX, bez odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, może w każdym czasie zażądać, aby taka osoba nie była Uczestnikiem Szkolenia, a w przypadku odmowy takiej osoby rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, ISO‑LEX ma prawo przerwać szkolenie/odmówić jego przeprowadzenia, zachowując prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 3. Materiały szkoleniowe wręczane Uczestnikom chronione są prawem autorskim, a pełnię majątkowych i autorskich praw do takich materiałów posiada ISO‑LEX. Kopiowanie i rozpowszechnianie tych materiałów jest zabronione.
 4. Organizacja/Uczestnik, którzy uzyskali od ISO‑LEX w ramach Szkolenia wzory przykładowych procedur lub inne materiały, zobowiązują się ich nie rozpowszechniać bezpłatnie bądź odpłatnie innym podmiotom bądź innym osobom fizycznym. Naruszenie przez Organizację lub Uczestnika postanowień ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu uprawnia ISO‑LEX do naliczenia Organizacji (która zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za Uczestnika jak za działania/zaniechania własne) kary umownej w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie. Naliczenie kary umownej nie wyłącza prawa ISO‑LEX do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Organizacja może zmienić zgłoszonego Uczestnika w każdym czasie, jednakże taka zmiana powinna być zgłoszona do ISO‑LEX najpóźniej w dniu Szkolenia osobie prowadzącej Szkolenie.
 6. ISO‑LEX wystawia Uczestnikom certyfikaty świadczące o uczestnictwie w Szkoleniu nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym odbyło się Szkolenie. Certyfikaty zostaną przesłane do Organizacji na adres pocztowy Organizacji.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od ISO‑LEX, które uniemożliwią przeprowadzenia Szkolenia w ustalonym z Organizacją dniu z powodu czynników losowych, takich jak np.: nagły wypadek, kolizje drogowe, utrata dostępu do internetu po stronie ISO‑LEX w tym awaria platformy wideokonferencyjnej, sytuacja rodzinna ‑ ISO‑LEX zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu Szkolenia w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało odbyć się Szkolenie. Z tytułu wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzedzającym, Organizacja/Uczestnik nie będą podnosić roszczeń względem ISO‑LEX.
 8. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych Uczestników, ISO‑LEX zastrzega możliwość odwołania Szkolenia nie później niż 2 dni przed zaplanowaną datą jego organizacji. Z tytułu wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzedzającym, Organizacja/Uczestnik nie będą podnosić roszczeń względem ISO‑LEX.
 9. Organizacja, bez zgody ISO‑LEX, nie może zmienić terminu Szkolenia, a w przypadku rezygnacji przez Organizację ze Szkolenia na mniej niż 2 dni roboczych przed datą Szkolenia, Organizacja zobowiązuje się zapłacić na rzecz ISO‑LEX pełne wynagrodzenia za gotowość do przeprowadzenia Szkolenia.
 10. W przypadku, gdy Uczestnik narusza Regulamin, utrudnia przeprowadzenie Szkolenia, znajduje się w stanie uniemożliwiającym uczestnictwo w Szkoleniu, przeszkadza prowadzącym Szkolenie lub innym Uczestnikom Szkolenia albo w inny sposób postępuje niezgodnie z prawem lub zasadami współżycia społecznego, Organizator bez odpowiedzialności za niewłaściwą realizację Szkolenia ma prawo zażądać opuszczenia Szkolenia przez takiego Uczestnika, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za przeprowadzenie Szkolenia.

3 - Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Organizacji/Uczestnikowi przysługuje możliwość składania reklamacji w związku ze zrealizowaną przez ISO‑LEX usługą w zakresie przeprowadzenia Szkolenia.
 2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej na adres: kontakt@ISO‑LEX.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. ISO‑LEX przekaże informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została złożona.
 4. ISO‑LEX ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie okoliczności zawinionych przez ISO‑LEX. Łączna kwota odpowiedzialności ISO‑LEX z tytułu każdego Szkolenia ograniczona jest do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez ISO‑LEX z tytułu prowadzenia tego Szkolenia (ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez ISO‑LEX umyślnie).
 5. Prawo dochodzenia roszczeń przez Organizację/Uczestnika na drodze sądowej może być realizowane po odmowie uwzględnienia przez ISO‑LEX roszczeń na etapie reklamacyjnym.
 6. Reklamacja powinna zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (oznaczenie Organizacji, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres elektroniczny),
 • nazwę i datę Szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
 • powód złożenia reklamacji.

4 - Ochrona danych osobowych

 1. Z racji tego, że to ISO‑LEX zaprasza uczestników Szkolenia z konkretnych organizacji, realizuje samodzielnie swoje cele zawodowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Poprzez realizację własnych celów przetwarzania, ISO‑LEX ustala samodzielne sposoby przetwarzania danych osobowych. Zgodnie przesłankami określonymi w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO), ISO‑LEX jest Administratorem danych uczestników organizowanych przez siebie szkoleń.
 2. Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia organizowanego przez ISO‑LEX na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 3. Prawnie uzasadnione interesy Administrator rozumie jak: przetwarzanie imienia, nazwiska i sprawowanej funkcji w organizacji uczestnika Szkolenia (ze względu na konieczność dostosowania wartości merytorycznych szkoleń); wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia; ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń; prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego.
 4. W przypadku przeprowadzania Szkolenia w formie wideokonferencji, uczestnik Szkolenia uzyskuje dostęp do platformy wideokonferencyjnej, za pośrednictwem której podaje nazwę użytkownika. Platforma nie przechowuje nazwy użytkownika. Wprowadzona nazwa użytkownika jest widoczna dla wszystkich innych uczestników szkolenia, dlatego też jeśli użytkownik nie chce być identyfikowany za pośrednictwem imienia i nazwiska, powinien podać inną nazwę np. imię i pierwszą literę nazwiska, pseudonim itp.
 5. ISO‑LEX przechowuje dane osobowe na okoliczność osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na prawnie uzasadniony interes ISO‑LEX. Prawnie uzasadniony interes w zakresie przechowywania danych ISO‑LEX rozumie jako konieczność archiwizacji danych osobowych uczestników szkolenia z uwagi na wydane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo szkolenia będące dowodem na wykonanie usługi i wystawionej w związku z tym faktury. W związku z powyższym, okres przechowywania danych nie przekroczy 6 letniego okresu czasu licząc od daty Szkolenia.
 6. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, podmiotom danych przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podmioty danych mogą realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem adresu: kontakt@ISO‑LEX.pl lub wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ISO‑LEX Sylwia Kochman, ul. Podhalańska 31, 44‑335 Jastrzębie‑Zdrój.
 8. Podmiotom danych przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli podmioty danych uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przez ISO‑LEX przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że ISO‑LEX nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w przypadku podania imienia i nazwiska osoby, na ręce której należy złożyć przesyłkę), dostawcom usług IT, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw prawnych.
 12. Podanie danych jest wymogiem umownym ‑ niepodanie danych powoduje brak możliwości przyjęcia formularza zgłoszeniowego. Niepodanie danych również powoduje brak możliwości wydania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

5 - Postanowienia końcowe

 1. ISO‑LEX zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, przy czym dla Organizacji wiążący jest Regulamin z daty zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.
 3. Wszelkie spory związane ze Szkoleniami rozpatrywał będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.02.2018 r.