URZĘDY I STAROSTWA

Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego zawsze będzie korelowało z dostępem do informacji publicznej, prawem zamówień publicznych, czy kodeksem postępowania administracyjnego. Wielokrotnie próba pogodzenia ochrony danych osobowych chociażby z dostępem do informacji publicznej, może wydawać się problematyczna. W procesie audytowania, podczas szkolenia czy w ramach obsługi konsultingowej mamy szczególnie na względzie zasady, na podstawie których funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego.