POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domu Samopomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Domy Dziecka , a także inne ośrodki wsparcia przetwarzają na szeroką skalę dane szczególnej kategorii tj. dane sensytywne tudzież wrażliwe. Trzeba mieć na względzie specyfikę działania tego rodzaju placówek udzielających wsparcia, szczególnie biorąc pod uwagę przepływ danych osobowych, jaki będzie miał miejsce pomiędzy samymi jednostkami, a także w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.