Analiza ryzyka

Analiza ryzyka

Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z doborem zabezpieczeń, które pozwalają osiągnąć właściwy poziom ochrony wrażliwych informacji. Minimalizacja zagrożeń, jakimi są utrata danych lub udostępnienie ich niepowołanym osobom, to konieczność dla wielu branż – transportowej, handlowej, przemysłowej, ale też dla sektora publicznego. W ocenie szans wystąpienia niepożądanych sytuacji pomaga analiza ryzyka.

Szacowanie prawdopodobieństwa pojawienia się zagrożeń w obszarze przetwarzania informacji stanowi fundament, jeśli chodzi o przygotowywanie skutecznego systemu ochrony pozyskanych danych. Pozwala wskazać potencjalne niebezpieczeństwa i ułatwia stworzenie strategii przeciwdziałania zagrożeniom. Dzięki temu można zaplanować i wdrożyć działania zapobiegające incydentom w przyszłości.

Analiza ryzyka służy też innym zadaniom, takim jak przygotowywanie polityki bezpieczeństwa czy przeprowadzania badań biznesowych.

Warto zauważyć iż w nomenklaturze przepisów prawa jaki i standardów ISO analiza ryzyka jest elementem składowym procesu szacowania ryzyka jednakże potocznie proces szacowania ryzyka nazywany jest analizą ryzyka. Niemniej jednak warto mieć świadomość, iż poza analizą ryzyka na proces szacowania składa się też identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka oraz plan postępowania z ryzykiem.

Identyfikacja, ocena i planowanie działań w analizie ryzyka

Zagrożenia dotyczące przetwarzania danych osobowych można podzielić na dwa rodzaje. Techniczne wiążą się m.in. z użytkowaniem sprzętów wykorzystywanych w zarządzaniu informacjami wespół z oprogramowaniem. Organizacyjne zaś są powiązane z pracą osób, ich zachowaniami oraz regułami wynikającymi z wewnętrznych polityk obowiązujących w jednostce/organizacji. Jeśli chodzi o analizę ryzyka (element składowy procesu szacowania ryzyka), trzeba pamiętać też o zdarzeniach niepowiązanych z ludzką działalnością. Może to być pożar lub uszkodzenie urządzeń komputerowych.

Aby skutecznie reagować na wszelkie potencjalne zagrożenia, najważniejszy jest dobór metod szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów. Każda jednostka/organizacja musi przede wszystkim określić, jakie zasoby są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych. Najczęściej są to pracownicy, klienci, sprzęt czy wszelkie procesy, które odbywają się w ramach funkcjonowania danego podmiotu. Z punktu widzenia normy ISO 27005:2014 zał. B są to aktywa podstawowe oraz wspierające.

W dalszej kolejności można stworzyć listę zagrożeń dotyczących poszczególnych aktywów, stwarzających ryzyko dla przetwarzania informacji. Co ważne, analiza ryzyka powinna uwzględniać czynniki wewnętrzne, czyli związane z działaniem jednostki/ organizacji, jak i również zewnętrzne. Pomocny w tym zakresie może być załącznik C normy ISO 27005:2014 zał. C.

Kurs z zakresu analizy ryzyka w naszej ofercie

Nasza firma realizuje kurs, który pozwala zgłębić tajniki bezpieczeństwa informacji. Szkolenie z analizy ryzyka to sposób na zdobycie wiedzy dotyczącej metodologii szacowania zagrożeń, powszechnie pojawiających się niebezpieczeństw czy też przepisów krajowych i międzynarodowych odnoszących się do ochrony danych osobowych. Oferta jest skierowana dla podmiotów z sektora publicznego oraz niepublicznego, Inspektorów Ochrony Danych (IOD) czy Administratorów Systemów Informatycznych (ASI), jak i osób, które dopiero planują pełnić wyżej wskazane funkcje.

Szkolenie w trybie zdalnym odbywa się w formie wideokonferencji. W ramach kursu analizy ryzyka wszyscy uczestnicy otrzymują szczegółowe materiały dydaktyczne, wieczyste i licencjonowane oprogramowanie do szacowania ryzyka, pełne wsparcie poszkoleniowe, a także papierowy certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowego. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów.